පාවිච්චි කරන ලද ජපන් වාහන අපනයනය කිරීම ''අරිගතෝ ඔටෝ ට්‍රේඩින්''