මිලදී ගැනීමේ පියවර

අරිගතෝ ඔටෝ ට්‍රේඩින් වෙතින් වාහන මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියා පිළිවෙත